Vedtægter

§ 1 Navn: EU-modstandernes lytter- og seerforbund.

§ 2 Formål: EU- modstandernes lytter- og seerforbund vil på tværpolitisk grundlag arbejde for, at radio og fjernsyn på saglig og afbalanceret måde oplyser om såvel fordele som ulemper ved medlemskabet af EU, at radio og fjernsyn til stadighed er åbne også for folk med kritisk indstilling til EU, at orientering fra og om de øvrige nordiske lande får en sådan plads i de danske radio- og fjernsynsprogrammer, at bevidstheden om samhør og fællesskab i Norden fremmes. I øvrigt vil forbundet varetage medlemmernes relevante interesser i forhold til Danmarks Radio.

§ 3 Medlemskab: Enhver, der tilslutter sig forbundets formål, kan optages som medlem. Medlemskabet ophører ved udmeldelse eller ved forbundets ophør ifølge § 8.
Efter 3 måneders medlemskab har et medlem stemmeret ved årsmødet.
Valgbarhed forudsætter stemmeret.
Er et medlem i kontingentrestance, suspenderes stemmeretten. Ved restance ud over tre kontingentperioder suspenderes medlemskabet.

§ 4 Årsmødet: Forbundets øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes hvert år i januar kvartal. På årsmødet behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Styrelsens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8. Eventuelt

§ 5 Styrelsen: Forbundets ansvarlige ledelse udgøres af en styrelse på mellem 5 og 9 medlemmer dog altid et ulige antal. De vælges for to år ad gangen. I ulige år et ulige antal og i lige år et lige antal. Der vælges to suppleanter, der er på valg hvert år. Der vælges 2 revisorer for en toårig periode. Der vælges én i lige og én i ulige år. Styrelsen vedtager selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv. Den vælger kasserer og sekretær og kan i påkrævet omfang antage lønnet medhjælp.
Styrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde: den skal indkalde til ekstraordinært årsmøde, når mindst en fjerdedel af alle de stemmeberettigede medlemmer begærer det.

§ 6 Lokalafdelinger: Der kan oprettes lokalafdelinger under forbundet. Disse lokalafdelinger kan samarbejde regionalt. For lokalafdelingerne gælder forbundets almindelige vedtægter.

§ 7   Vedtægtsændringer: Årsmødet kan gennemføre vedtægtsændringer med tilslutning af mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer. Ændringsforslag og forslag i øvrigt skal udsendes til medlemmerne og må derfor være styrelsen i hænde senest 1. januar.

§ 8 Opløsning: Årsmødet kan ved en flertalsbeslutning begære forbundet opløst. Der skal da inden tre måneder berammes ekstraordinært årsmøde med forslag om forbundets opløsning og formuens anvendelse som eneste punkter. Hvis mindst to tredjedele af de her fremmødte stemmer for forslagene, er forbundet opløst.

Vedtaget på årsmødet 23/3-74. Ændret 5/3-78, 22/3-80, 13/3-83, 11/2-84, 25/4-99, 28/3-09

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *